Korpsånd og regler

Politiattest - Ungdomsarbeid

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

For å jobbe med barn og unge kreves det en politiattest.
Dette er helt ukomplisert og er en enkel prossess å fremskaffe via Politiet https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 
En tilpasset attest skal vises til leiar, den skal ikke kopieres eller utleveres til leiar, visning er nok.
Dokumentet skal behandles som sensitivt og skal ikke være gjenstand for offentlig tilgjengeliggjøring.

Vedtekter - uavkortet

NMFs mønstervedtekter for musikkorps tilpasset til Floraskulen Brass
§1 ORGANISASJON
Floraskulen Brass Band stiftet 13. april 2010 (første årsmøte) er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Nordvest)
(første møte med instrument var 4. mars 2010)

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:
musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av kretsstyret.
§2 FORMÅL/VISJON
Korpset er åpent og inkluderende for alle barn og unge som sokner til skolene i Flora. Korpset stimulerer til spilleglede, og fører til positive opplevelser gjennom musikk. Korpset er aktivt og synlig i bybildet, og rekrutterer videre til hele kulturlivet i Flora Kommune.
§3 MEDLEMSSKAP
3.1 
Opptak av medlemmerMusikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.
3.2  
Forutsetning for medlemsskapa. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
3.3 
Rapporteringsplikt og kontingenta. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 15. september og 15. januar hvert halvår.
c. Musikkorpset skal innen 1. oktober hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema.
d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember3.4 UtmeldingerMedlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre.Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.3.5 Suspensjon og eksklusjona. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.
§4 ÅRSMØTET
4.1 StatusÅrsmøtet er Floraskulen Brass Bands høyeste myndighet
4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøteta. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. mai
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c. Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringera. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
· Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
· Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
d. Følgende har talerett:
· Representanter fra NMF
· Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.4.4 Årsmøtets dagsordenÅrsmøtet skal behandle følgende saker :
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av møtesekretærer
7. Valg av protokollunderskrivereb. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.e. Valg:1. Leder for ett år
2. 4 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer på valg for 1 år.
3. 2 revisorer for ett år.
4. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.
§ 5. STYRET
5.1 Sammensetning og konstitueringStyret består av leder og 4 styremedlemmer.I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.5.2 Fullmaktera. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.5.3 Innkalling til styremøter - beslutningera. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. I skolekorps møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.
5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.
5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.
§6. KOMITEER
6.1 RevisjonRevisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.
6.2 ValgkomiteenValgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.§7. 
UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.
§8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.Vedtaket krever 2/3 flertall.
b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Nordvest. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Nordvest dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 10 år.
d. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.
§9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.
IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 13. april 2010.

Korpsånd og regler

Retningsliner for fråvær

Du kan ikkje være borte:
to øvingar på rad, meir enn 3 øvingar per halvår, frå konsertar eller opptredener, frå øvingar like før konsertar og opptredener, frå seminar eller øvingshelgen viss du ikkje gir melding på førehand eller tek med deg melding neste gong.
Send melding om fråvær på vårt kontaktskjema eller på sms til dirigenten.

Vi er mange barn, og nokre vaksne, som skal bli flinke til noko saman. 
Difor er det viktig at alle er på så mange øvingar som mogleg. 
Det er alltid noko viktig som føregår på øvingane, og det er lett å byrje henge etter dersom ein ikkje får med seg alt.  I tillegg kan dei andre syns det blir kjedelig når det aldri er fulltallig. Derfor lyt ein tenke over kva grunnar ein har for å være borte og kor ofte ein kan være borte. 

Vi er redde for at det kan spreie seg ei negativ haldning til fråvær og dårlig stemning når vi ikkje er fulltallige. Blant styret og instruktørane er vi av den oppfatning at ein stiller opp på øving så sant det ikkje er noko svært viktig som kjem i vegen.

Vi tykkjer ikkje at bursdagar er ein slik god grunn, og vanlege lekser er ting som ein kan planlegge å gjere tidlegare.Vi er mange vaksne som stiller og gjer mange timar arbeid gratis for at musikanten skal ha eit godt, utviklande og sunt tilbod. 
Desse vaksne må stille opp uansett kor mange musikantar som kjem, og nesten uansett kva som kjem i vegen. Difor må alle musikantane og foreldra deira gjere ei innsats for å stille.Vi har forståing for at man ein gong i blant må reise bort eller har noko anna viktig føre seg. I slike tilfeller vil vi ha beskjed i forkant. Om du i enkelte tilfeller er nødd å bryte nokre av desse retningslinene må styret ha beskjed i forkant, og styret må få diskutere kva vi skal gjere. Innanfor desse rammene kan musikantane kjenne seg frie. 
Hugs at om dette kjennast strengt, så er det likevel svært god læring i ansvar og prioritering, læring som barna vil ha stor nytte av seinare i livet. 

Ansvarlege personar held avtalar, stiller opp, øver seg og kjem presis. Vi har hatt det kjempekjekt den første tida og er veldig nøgde med utviklinga. 
Vi gleder oss til fortsetjinga og til å få eit triveleg og godt korps.

Hilsen Floraskulen Brass Band

Gunstein september mottok vi det triste budskapet om at Gunstein hadde sovnet stille inn etter nesten fire måneders kamp mot skadene fra en bilulykke. Gunstein, du var et forbilde og en helt for de yngre musikantene i korpset. Du viste alltid omsorg og kom alltid med trøstende ord når noen synes det var litt langt å marsjere på 17. mai eller at tubaen var litt tung å bære i 30 grader på korpstur i Italia. For dine jevnaldrende var du en god kamerat og du var en del av det sosiale limet i korpset. Bildet fra 17. mai 2016 oppsummerer hele din natur. Etter tre tog med Floraskulen Brassband i russedress og tuba uten sele, så stilte du deg opp og spilte nasjonalsangene sammen med Florø Hornmusikk - du var alltid tilstede for musikken. Gunstein, vi savner deg og glemmer deg aldri! Våre tanker går til søsken, søskenbarn og familien ellers. 

Vi lyser fred over ditt minne - musikken lever videre!

samlinger & turer

Vi har verdens beste hobby!

Slide background

Brassband

Florøskulen